Tilbage til forsiden                     Du kan se vore kandidater her   
 

Dansk Folkeparti

• Vi vil samarbejde, men også søge at få flest mulige af vore mærkesager gennemført.

• Vi vil arbejde for en sund og bæredygtig udvikling i Middelfart Kommune, herunder medvirke til at sikre et godt handels- og erhvervsklima.

• Vor kommune er begunstiget af sin beliggenhed, og den fordel skal vi udnytte fuldt ud.

Udover dette vil Dansk Folkeparti – med din støtte – arbejde for:

Ældrepolitik
• At sikre ældre en god og værdig alderdom, ved at skabe rammerne for et godt og aktivt liv.

• Sikre de svage den nødvendige hjælp for et værdigt liv i eget hjem eller en plads på et af vore plejecentre.

• Madordningen skal være fleksibel, således at den enkelte visiterede ældre selv vælger den ordning, der passer bedst.

Skole og uddannelse
• Vi vil arbejde for at skolerne i kommunen kommer op på et samlet højt uddannelsesniveau.

• Vi vil sikre den nødvendige kapacitet til at dække behovet for specialundervisning.

• Skolerne i de tyndt befolkede områder bør bevares til og med 6. klassetrin. 10. klasserne bør samles, for at optimere mulighederne for at kunne tilbyde et varieret og godt undervisningstilbud.

• Ja til mere fokus på de unge også i deres fritid.

Lokaludvalg
Der skal gives mulighed for at oprette lokaludvalg i hele kommunen. Disse skal være rådgivende for byrådet i lokale spørgsmål, således at vi sikrer de enkelte områder maksimal indflydelse.

Skattepolitik
Vi går ind for at kommunen skal være selvfinansierende, og det bliver derfor nødvendigt at acceptere en lille skatte justering i  2010 - på mellem 0,2% op til 0,5% .

Administrationen 
Administrationen skal yde en seriøs og hurtig sagsbehandling til alle borgere i nærmiljøet. Vi skal udnytte de eksisterende rådhuse til de investeringer der blev lavet i forbindelse mad kommune sammenlægningen er afskrevet. Som finanskrisen har udviklet sig er det urealistisk at bygge nyt rådhus. Derfor er den eneste holdbare løsning at det gamle rådhus renoveres og der udbygges på den gamle Brandstations grund, såfremt den større drift udgift i forhold til nu kan finansieres ved rationaliseringer i driften, og det har forvaltningen sagt at de kan. 
Jeg var meget reserveret og ked af vi brugte så mange penge på at rådhus sagen skulle hastes igennem - nu har tiderne hjulpet os og det ser ud til at rådhuset bliver hvor det er.

Erhverv
For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at kommunen forsat arbejder hurtigt og effektivt i samspil med erhvervs livet, for at fremme en forsat dynamisk udvikling i kommunen.

Kollektiv trafik og Teletaxi

Kollektiv trafik bør tilrettelægges, så udkantområderne tilgodeses.    ALLE mulige brugere skal vide hvad TELETAXI er og hvordan du kan få mest gavn af dem.

Flygtninge/indvandrere
Der skal stilles krav til de nye danskere. De skal lære dansk, respektere vor tro og vore love. De, der er i landet, skal behandles værdigt, men de skal til gengæld vise vilje til at ville integreres i det danske samfund – til at blive danske.

Børnepasning
Pasningsgarantien skal fastholdes. Derfor vil Dansk Folkeparti arbejde for, at kommunen råder over det nødvendige antal institutioner og private pasningsordninger. Åbningstiderne bør tilgodese brugernes behov. Klippekortene skal være et reelt tilbud.

Sundhedsklinikker
• Vi skal i større grad fokusere på at forebygge og styrke folkesundheden.
• Der skal være stor fokus på de nye institutioner som tilføres kommunen.

Glem ikke økonomien
Hver gang vi vil noget, hver gang et godt initiativ skal støttes koster det penge. Nye penge - udgifter kommer desværre kun ved at fjerne gamle udgifter. Det er derfor vigtigt at vi arbejder sammen med områderne for at få mest ud af pengene.

Der er IKKE udsigt til at vi får flere penge i kommunerne, tvært imod vil der fremover blive færre kroner til ydelser til den enkelte borger. Antallet af behovstrængende borgere stiger stærkere end pengetilvæksten.

Befolknings udviklingen gør at bl.a. der bliver flere og flere ældre og flere og flere bliver mere og mere plejekrævende, samt at der bliver færre og færre i den arbejdsdygtige alder.
Det gør at vi står over for store udfordringer, som vi i Dansk Folkeparti er godt rustet til at møde med både en socialrådgiver og en aktiv erhvervsmand i spidsen.

         
         
         
         
         
   
   

Til toppen af siden

       

© DANSA